Metakka - mediataitoja oppimaan

Suunnittelu

 

Uutisoppitunnin ja työskentelypäivien väliin on syytä jättää noin viikon mittainen jakso, jonka aikana luokka työstää opettajan johdolla juttuaiheitaan. Suunnittelujakson aikana muodostetaan työryhmät ja jaetaan toimintaroolit. Suunnittelujaksolla ryhmien tehtävänä on keksiä – tarvittaessa opettajan avustuksella – itselleen aihe, miettiä kiinnostava näkökulma aiheeseen ja pohtia, keitä juttuun kannattaisi haastatella. Tärkeää on myös miettiä, mitä toimittaja jutun aikana sanoo ja missä häntä kuvataan. Suunnitteluvaiheessa oppilaiden tehtävä on siis valmistautua tulevaan kuvaustilanteeseen mahdollisimman hyvin.

Sopiva haastateltavien määrä on 1-3. Jos ryhmä tekee gallup-tyyppisen jutun, voi haastateltavia olla enemmänkin. Ryhmän täytyy kysyä haastateltavien suostumus haastatteluun sekä sopia heidän kanssaan etukäteen, että he ovat tavoitettavissa kuvauspäivänä. Tärkeääon myös pohtia, missä haastattelut tehdään. Yleisestikin on tärkeää huomioida, liikkuvatko oppilaat koulun ulkopuolella vai pitäydytäänkö koulusta saatavilla olevissa aiheissa, jolloin haastateltavat ovat usein helpommin tavoitettavissa ja tarvittava kuvamateriaali saatavissa. Itsestään selvää on, että koulun ulkopuolella liikuttaessa ryhmän mukana on aina aikuinen, vaikka oppilaat itse esittelevätkin itsensä ja hoitavat haastattelut ja kuvauksen.

Näkökulma on jutun teossa tärkeä ja haasteellinen asia, joka ei välttämättä avaudu saman tien. Näkökulman löytämiseksi opettaja voi ohjata ryhmää keksimään summittaisesti paljon kysymyksiä aiheesta. Kysymyksiä tarkastelemalla saatetaan huomata, että esiin nousee jokin aiheeseen liittyvä teema, jota voi sitten työstää eteenpäin. Näkökulmaa voi hakea myös henkilöistä käsin. Esimerkiksi kouluruoka-aiheessa keittäjän näkökulma on erilainen kuin oppilaan.

suunnittelua

Usein koulu-uutisissa kuvataan ja haastatellaan oman koulun oppilaita. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että työryhmällä on tiedossa, ketä koulun oppilaita saa ja ketä ei saa kuvata. Monet koulut kysyvät vuosittain oppilasilmoituslomakkeissa, saako oppilaiden kuvia julkaista koulun omissa julkaisuissa, kuten kotisivuilla. Jos kuvauslupa-asia on vähänkään epäselvä, kannattaa laittaa ainakin koulu-uutisia työstävälle luokalle ja mielellään muillekin koulun oppilaille erillinen tiedote koulu-uutisten tekemisestä ja niiden julkaisusta. Tiedotteessa pyydetään lupaa saada julkaista oppilaan kuva koulu-uutisissa. Oppilaat voivat esiintyä uutisissa vain etunimillään. Kuvauslupalapun laatimisen apuna voit hyödyntää malliksi tehtyä kuvauslupapohjaa.

Uutisten julkaisu internetissä herättää toisinaan vanhemmissa kielteisiä reaktioita. Kotiin menevässä tiedotteessa on syytä korostaa uutisten mediakasvatuksellista luonnetta ja muistuttaa, että Internetissä julkaisu mahdollistaa sen, että kotiväki pääsee näkemään oppilaiden tuotokset. Jos oppilas ei saa kuvauslupaa, hän voi kuitenkin toimia kuvaajana tai editoijana.

Suunnitteluvaiheen lopuksi jokaisella oppilaalla pitäisi olla oma ryhmä ja rooli selvillä, jokainen ryhmä on sopinut tarvitsemistaan haastatteluista ja haastattelukysymykset on kirjoitettu ja järjestetty paperille. 

 

Metakka-projektissa mukana ollut Pulpin koulun luokanopettaja Eija Koivu sekä oppilaat Janni Kauria ja Niko Lautala kertovat siitä, mistä aiheet uutisjuttuihin löytyivät.