Metakka - mediataitoja oppimaan

Palaute

 

Luokan uutisten teko on monivaiheinen prosessi, joka tietyissä vaiheissa saattaa vaikuttaa niin ohjaajista kuin oppilaistakin melko kaoottiselta. On tärkeää, että valmiin tuotoksen tarkastelulle varataan rauhallinen hetki, jolloin voidaan kerrata tekemisen aikana esiin tulleita tuntoja sekä ihastella yhteistä lopputuotosta. Palautetilaisuus kannattaa järjestää noin viikon kuluessa uutislähetyksen valmistumisesta. Aikaa palautteelle kannattaa varata 1-2 oppituntia.

palaute

Palautetilaisuudessa katsotaan jokaisen ryhmän tuottama uutisjuttu läpi ja kommentoidaan sitä positiivisessa hengessä. Jokainen työryhmä saa kertoa muille jutun teossa esiin tulleista kommelluksista ja onnistumisista. Ryhmän ohjaaja kommentoi sekä lopputulosta että työskentelyprosessia. Tässä yhteydessä kannattaa nostaa esiin oppilaiden oivalluksia, ryhmätyötaitoja ja laitteiden hallintaa. Luonnollisesti palautteen pitää koskea niitä asioita, joita uutisoppitunnilla ja kuvaustilanteessa on korostettu. Näitä ovat esimerkiksi monipuolinen kuvamateriaali ja haastattelutilanteessa toimiminen. Verrataan vielä yhteisesti lopputulosta alussa tehtyihin kuvausohjeisiin ja mietitään, miten juttu vastasi uutiskysymyksiin.

Vinkkejä palautteen antoon (.doc)
Valmis oppilaspalautelomake (.doc)

Palautetilaisuuden lopuksi voidaan vielä yhteisesti pohtia, mitä prosessin aikana opittiin sekä minkä oppilaat kokivat vaikeaksi ja mikä heistä oli kaikkein antoisinta. Tärkeää on, että jokaiselle jää prosessin tuloksena positiivinen olo ja he kokevat ylpeyttä aikaansaannoksestaan.

 

Pulpin koulun luokanopettaja Eija Koivu kertoo, miten luokan uutisia ja oppilaiden uutistyöskentelyä Metakka-projektin päätteeksi käsiteltiin.