Metakka - mediataitoja oppimaan

Työskentelyvaiheet

Opiskelijat tutustuvat radioilmaisun perusteisiin suunnittelemalla, harjoittelemalla ja toteuttamalla omia radiojuttuja. Jutut voidaan toteuttaa itsenäisesti tai parityöskentelynä. Materiaaleiksi tarvitaan Handyja tai muita nauhoitusvälineitä sekä tietokoneita, jotka on varustettu editointiohjelmalla. Radio-Metakassa edetään seuraavien vaiheiden mukaan:

  1. Pohjustus ja radio-oppitunti
  2. Ideointi ja harjoitukset (Handy)
  3. Juttujen työstäminen itsenäisesti
  4. Juttujen editointi
  5. Palaute

Radio-oppitunti

Radio-oppitunnilla tutustutaan radioilmaisun perusteisiin ja käydään läpi tarvittavat välineet ja sisällöt. Käydään läpi haastattelun, raportin, selostuksen ja jutun rakenne ja selvitetään mitä ne sisältävät. Puhutaan myös äänenkäytöstä ja laitteiden käytöstä.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla on myös tärkeää tehdä selväksi, mitkä ovat toiminnan sisällöt ja tavoitteet. Oppilaat ohjeistetaan suunnittelemaan omaa juttuaan ja olisi hyvä, jos heillä jo seuraavalla tapaamiskerralla eli ideointikerralla olisi ainakin aihe mietittynä.

Jos mukaan on saatu paikallisradio, radio-oppitunnin voi pitää radiostudiolla, jolloin asiantuntijat voivat kertoa radiotoimituksen päivästä ja radiojuttujen teosta.

Ideointi ja harjoitukset

Ideointivaiheessa käydään läpi kaikkien omat juttuaiheet ja keskustellaan oppilaan toimintasuunnitelmasta. Tässä vaiheessa oppilas voi tuoda esiin askarruttavia asioita ja saada ongelmallisiin asioihin sekä ohjaajan että muiden oppilaiden neuvoja ja ideoita. Tärkeää on, että jutun näkökulma tarkentuu ja jutun tekijä tietää, ketä aikoo haastatella ja mielellään jo mitä aikoo tältä kysyä. Haastateltavia voi olla useampiakin. Korostetaan, että juttua varten on hyvä tehdä taustatyötä esimerkiksi haastateltavasta henkilöstä tai jutun pääaiheesta. Sovitaan myös juttujen teon aikataulu ja jaetaan välineistö siten, että jokaisella on nauhoitusväline käytössään haastattelun teon aikaan.

Nauhoitusvälineen käyttöä ja radiojutun tekoa harjoitellaan ideointi- ja harjoitusvaiheen lopuksi pareittain. Erilaisia esimerkkiharjoituksia on koottu Tehtäviä-osioon. Harjoitusnauhoitukset kuunnellaan yhdessä ja kommentoidaan niitä. Harjoitus- ja ideointivaiheen lopuksi jokaisen pitäisi tietää miten Handya (tai muuta nauhoitusvälinettä) käytetään ja miten nauhoitettu materiaali siirretään tietokoneelle. Lisäksi on tärkeää, että oppilaat osaavat radiojutun perusrakenteen. Ideointi- ja harjoitusvaihetta varten tarvitaan siis nauhoitusvälineitä ja tietokoneita, joihin nauhoitetut harjoitukset puretaan ja tallennetaan.

Ohjeita Handyn käyttöön (.pdf)

Juttujen työstäminen itsenäisesti

Seuraavassa vaiheessa jokainen oppilas tai oppilaspari työstää itsenäisesti juttunsa. Tarkoituksena on, että oppilaat tekevät ennalta sovitut haastattelut, tallentavat materiaalin ja tekevät raakatekstinsä juttua varten. Tärkeää on, että haastattelut kuunnellaan läpi heti niiden teon jälkeen, jotta kuullaan äänien taso ja varmistetaan ottojen onnistuminen. Oppilaille kannattaa kertoa, että ottoja voi olla useampiakin.

Tavoitteena on, että haastattelumateriaalia ja taustaääniä on nauhoitettu noin 7-10 minuutin verran. Valmis radiojuttu tulee olemaan kestoltaan 3-5 minuuttia. Nauhoitetut clipit oppilas siirtää itse tallennusvälineelle.

radio3

Juttujen editointi

Juttujen editointivaiheessa oppilaat työstävät oman radiojuttunsa valmiiksi. Tässä työskentelyvaiheessa tarvitaan tietokoneita ja niihin asennettuja editointiohjelmia. Oppilaat editoivat haastattelunsa, tekevät selostukset ja koostavat radiojutun valmiiksi. Juttuun voidaan lisätä äänitehosteita ja äänimaisemia vielä tässä vaiheessa jos se koetaan tarpeelliseksi.

Hyvä ilmaisohjelma radiojuttujen editointia varten on Audacity, jonka voit ladata täältä.

Ohjeita Audacityn käyttöön löytyy esimerkiksi verkko-opas.fi -sivustolta.

Palautetunti

Palautetunnilla kuunnellaan jokaisen oppilaan/oppilasparin valmis radiojuttu. Muu ryhmä ja ohjaajat voivat kommentoida juttuja ja oppilaat itse kertoa työskentelystään. Juttuja arvioidaan sen pohjalta, mitä asioita radio-oppitunnilla korostettiin. Valmiit jutut voidaan julkaista eri kanavien kautta.