Metakka - mediataitoja oppimaan

Työskentelyvaiheet

Verkkolehtityöskentelyn vaiheet

  1. Uutisoppitunti
  2. Ideointi/suunnittelu
  3. Juttujen työstäminen ja lehden rakentaminen
  4. Arviointi/palaute

 Vainikkala_62

1. Uutisoppitunti

Metakka-työskentely aloitetaan uutisoppitunnilla, jolloin oppilaita perehdytetään opetustuokioiden ja harjoitusten avulla uutisajatteluun. Uutisoppituntia varten kannattaa varata aikaa kolmen oppitunnin verran. Uutisoppitunnilla tarkastellaan uutisen rakennetta, uutiskriteerejä, uutiskysymyksiä, näkökulman merkitystä ja uutismaista tapaa kertoa asioita. Oppimateriaalina uutisoppitunnilla voidaan käyttää sanomalehdistä leikattuja pikku-uutisia sekä muiden koulujen tekemiä koulu-uutisjuttuja.

Uutisoppitunnilla käydään aluksi lyhyt keskustelu ja sitten tehdään erilaisia uutisiin ja uutiskuviin liittyviä tehtäviä. Seuraavaksi tutustutaan kameran käyttöön ja tehdään kuvausharjoituksia. Lopuksi, jos aikaa jää, voidaan vielä kerrata ja soveltaa opittua esimerkiksi erilaisten pistetehtävien parissa. Uutisoppitunnin rakenne on samankaltainen sekä TV- että Lehtimetakassa. Tarkempi kuvaus uutisoppitunnin rakenteesta löytyykin TV-metakan työskentelyvaiheiden kohdasta uutisoppitunti.

2. Ideointi/suunnittelu

Uutisoppitunnin ja työskentelypäivien väliin on syytä jättää noin viikon mittainen jakso, jonka aikana luokka työstää opettajan johdolla juttuideoitaan. Ensin oppilaat jakautuvat työryhmiin (3-4 oppilasta/ryhmä) ja jokaiselle etsitään oma toimintarooli. Muodostetut uutisryhmät päättävät yhdessä juttunsa aiheen ja miettivät sitten kiinnostavan näkökulman aiheeseensa. 

Kun juttujen aiheet ja näkökulmat ovat selvillä, pitää ryhmän miettiä, keitä juttuun kannattaisi haastatella. Haastateltavilta pitää myös kysyä suostumus haastatteluun ja sopia, että he ovat tavoitettavissa jutuntekopäivänä.

Suunnitteluvaiheen lopuksi jokaisella oppilaalla pitäisi olla oma ryhmä ja rooli selvillä, jokainen ryhmä on sopinut tarvitsemistaan haastatteluista ja haastattelukysymykset on kirjoitettu ja järjestetty paperille. Erityisen tärkeää on myös, että työryhmällä on tiedossa, ketä koulun oppilaita saa ja ketä ei saa kuvata. 

3. Juttujen työstäminen ja lehden rakentaminen

Työskentelypäivän aluksi järjestetään toimituskokous, jolloin käydään ohjaajien johdolla lyhyesti läpi ryhmien aiheet ja toimintasuunnitelma. Ryhmille nimetään myös vastuuaikuiset ja kerrotaan oppilaille työskentelyn aikataulu. Kuvauspäivänä ryhmät työskentelevät noin 3-4 oppitunnin ajan.

Ryhmällä tulee olla mukanaan kamera, kynää ja paperia, johon on kirjoitettu haastattelukysymykset.  Työskentely kannattaa aloittaa haastatteluista ja pohtia sen jälkeen, millaista kuvituskuvaa juttuun tarvitaan. Jos juttu kertoo jostakin tietystä ihmisestä, on toki hyvä, että kyseisen henkilön kuva liitetään juttuun. Kuvia on hyvä ottaa mieluummin liikaa kuin liian vähän, jotta juttua kirjoitettaessa on valinnanvaraa.

Kun haastattelu(t) on tehty, voidaan siirtyä työskentelemään tietokoneelle.  Toimittaja kirjoittaa jutun valmiiksi yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa joko tietokoneen kirjoitusohjelmalla (word) tai suoraan verkkolehtipohjaan. Metakka-mallissa verkkolehtipohjana käytettiin Opetushallituksen kehittelemää Magazine factory -ohjelmistoa. Kun juttu on valmis, siirretään valokuvat koneelle, valitaan jutussa käytettävät valokuvat ja liitetään ne sitten verkkolehtipohjaan.

Kuvien siirtäminen koneelle (.doc)
Magazine factoryn käyttöohjeita

Lehden varsinainen ulkoasu ja julkaisupaikka määräytyvät käytettävän ohjelmiston mukaan. Metakka-mallissa lehden ulkoasua työstämään valittiin muutama lapsi tai yksi työryhmä, joka oli saanut oman juttunsa jo tehtyä. Lehdelle keksitään yhteistoimin nimi, ja jutut järjestetään halutulla tavalla lehden osastoihin. Usein lehden etusivulla käytettiin koulun kuvaa.

armila

 

4. Arviointi/palaute

On tärkeää, että valmiin tuotoksen tarkastelulle varataan rauhallinen hetki, jolloin voidaan kerrata tekemisen aikana esiin tulleita tuntoja sekä ihastella yhteistä lopputuotosta. Palautetilaisuus kannattaa järjestää noin viikon kuluessa verkkolehden valmistumisesta. Aikaa palautteelle kannattaa varata 1-2 oppituntia.

Palautetilaisuudessa katsotaan jutut läpi ja kommentoidaan niitä positiivisessa hengessä. Jokainen työryhmä saa kertoa muille jutun teossa esiin tulleista kommelluksista ja onnistumisista. Ryhmän ohjaaja kommentoi sekä lopputulosta että työskentelyprosessia. Luonnollisesti palautteen pitää koskea niitä asioita, joita uutisoppitunnilla ja jutun työstämisvaiheessa on korostettu.

 

Työskentelyn avuksi voit tulostaa muistikortit (.doc), joissa on lyhyesti kuvattu prosessin kulku ja ohjeita työskentelyyn, työskentelyroolit ja tehtävät sekä tietoa juttutyypeistä.