Metakka - mediataitoja oppimaan
 

Metakka pähkinänkuoressa

Metakka (Mediataitoja oppimaan) on Opetushallituksen tukema oppimisympäristö-hanke, jonka toimintaa on organisoinut ja koordinoinut Saimaan mediakeskus. Metakka käynnistyi vuonna 2008 ja se päättyy hankkeena vuoden 2010 lopussa. Metakka-hankkeen parissa ovat työskennelleet Saimaan mediakeskuksen työntekijät Timo Kainulainen ja Pia Lempinen. Yhteistyökumppaneina ovat olleet sähköisen median puolelta Yle Etelä-Karjalan radio ja printtimedian puolelta maakuntalehti Etelä-Saimaa. Hankkeeseen on kahden vuoden aikana osallistunut yhteensä 17 koulua Lappeenrannan alueelta. Metakka-hankkeen tarkoituksena on ollut tutkia koulua ja sen ympäristöä median keinoin. Mediatalojen asiantuntijat ovat tuoneet hankkeessa oman työpanoksensa koulun käyttöön.

Metakka-hanke on toiminnallinen mediakasvatusprojekti, jonka kuluessa tuotetaan oman koulun uutiset tv-uutisina ja/tai verkkolehtenä. Tv-uutisia on tehty hankkeen aikana yhteensä 10 ja verkkolehtiä 10. Ohjaajien tukemana oppilaat ovat suunnitelleet aiheet, kuvanneet ja editoineet oman juttumateriaalinsa. Hankkeen alkuvaiheessa uutiset koostettiin Ylen studiossa ja loppuvaiheessa koululla Saimaan mediakeskuksen henkilöstön avustuksella.  Verkkolehdet on pääosin tehty Opetushallituksen tuottaman Magazine factory –ohjelmiston avulla. Tv-uutisvideoita on julkaistu mm. Ylen Etelä-Karjalan radion Metakka-sivulla sekä Ylen A-tuubin Mun uutisissa.

Hankkeen tavoitteet

Metakka-hankeen tavoitteena on kehittää oppilaiden mediataitoja tekemällä oppimisen keinoin, aitoa uutistyön prosessia simuloiden. Huomion kohteena ovat erityisesti oman ilmaisun taidot.  Oppilaat tuottavat uutisten sisällöt itseään kiinnostavista aiheista. Sisällöt ovat aina pääasia, mutta tieto- ja viestintätekniikka on tärkeä väline viestien välittämiselle. Siksi onkin tehokasta, että uutisjuttujen sisällön ja muodon lisäksi on opiskeltu kameroiden, ohjelmistojen ja verkkoympäristön käyttöä osana työskentelyä.

pojat_kuvaa

Koulun näkökulmasta Metakka-hankkeen tavoitteena on antaa kouluille työvälineitä toteuttaa mediakasvatusta ja auttaa kouluja luomaan ja vakiinnuttamaan yhteistyökäytänteitä paikallisten mediatoimijoiden kanssa. Metakka- päivinä tuodaan myös näkyviin koulussa jo olevaa osaamista.

Opettajille Metakka-hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää mediataitojaan jaetun asiantuntijuuden vuorovaikutuksessa. Opettajan ammatillista osaamista voidaan kehittää uudenlaisen toimintamallin kautta: Hankkeessa tavoitellaan hyvin organisoituja ja suunniteltuja yhteisöllisiä ja toiminnallisia oppimistilanteita, jossa opettajat ja oppilaat yhdessä tutkivat ja itse tuottavat mediaa asiantuntijamentoreiden opastuksella. Tavoitteena on myös, että opettaja saa konkreettisia eväitä siihen, miten mediakasvatusta tuodaan koulun arkeen. Media ei välttämättä ole pelkästään oppimisen kohde vaan myös sen väline; hankkeessa syntyneiden taitojen avulla opettaja voi käsitellä muitakin opettamiaan asioita median keinoin perinteisten opetustapojen rinnalla. Esimerkiksi hankkeessa voidaan kehittää mallia, jossa koulun toimintaa dokumentoidaan entistä kehittyneemmin mediakulttuurin keinoin, jolloin yhteisöllisyys ja jaettu asiantuntijuus tulevat näkyviksi osiksi koulun arkea.

Oppilaiden kohdalla tavoitteena on oppilaan kehittyminen sekä median analysoijana että sen tekijänä. Tarkoitus on, että oppilas oppii hallitsemaan erilaisia mediaympäristöjä ja viestintätilanteita sekä oppii turvallisen mediankäytön taitoja.  Lisäksi tavoitteena on saada lapset ja nuoret kiinnostumaan erilaisista medioista, saada heidät ymmärtämään, että mediat tarjoavat erilaisia näkökulmia kuvaamaansa todellisuuteen. Hankkeessa korostuu toiminnallisuus, joten eräs tavoite on mediakasvatuksen keinoin saada kuuluviin lasten ja nuorten omaa ääntä.

nettikuvaus

Mitä Metakassa tehdään?

Metakka-hankkeessa on tehty sekä tv-uutisia, verkkolehtiä että radiojuttuja. Työskentelyn pääajatuksena on ollut oma tuottaminen ja itseilmaisu median keinoin. Oppilaat saavat äänensä kuuluviin, ja uutisaiheet löytyvät oppilaiden elämänpiiristä ja ovat heille kiinnostavia. Työskentelyn aikana uutisten tekeminen monivaiheisena prosessina tulee oppilaille selväksi. Samalla yhteisen tuotoksen aikaansaaminen vahvistaa yhteishenkeä ja jokaisella on tärkeä roolinsa lopputuloksen onnistumisen kannalta.

Koulussa koko projektille kannattaa varata aikaa vähintään kolme viikkoa. On hyödyksi tiedustella paikalliselta mediatalolta, haluaisivatko he osallistua projektiin. Mediatalot tarjoavat arvokasta asiantuntemusta, ja samalla oppilaat pääsevät tutustumaan oikeiden uutislähetysten tekoon ja mediatalojen toimintaan. Kuitenkin Metakka-hankkeen tuottaman verkkomateriaalin avulla myös itsenäisempi työskentely on mahdollista.

Sekä tv-uutiset että verkkolehti julkaistaan sopivalla foorumilla. Tällaisia saattavat olla paikallisen Ylen nettisivut, Opettaja.tv, maakuntalehden nuorten sivut tai verkkolehti (Lehtiverstas/magazine factory) sekä koulun omat julkaisukanavat: kotisivut, koulun oma sähköinen intraympäristö tai koko kaupungin koulujen yhteinen sähköinen intraympäristö. Radiojuttujen julkaisua varten yhteistyö paikallisradion kanssa on edellytys.

Mitä resursseja tarvitaan?

Jos oppilasryhmän koko on noin 15–25 oppilasta, on hyvä jos opettajan lisäksi paikalla on useampia asiantuntijoita, jotka voivat tulla esimerkiksi paikallisten mediatalojen kautta. Työvälineiksi tarvitaan videokameroita, jalustoja, still-kameroita, mikrofoneja, editointitietokoneita, muistitikkuja ja tarvittavat tietokoneohjelmistot.

Hankkeesta ja sen onnistumisesta löydät lisätietoja hankkeen toimintakertomuksesta (.pdf).